NAŠE NOVINKY

Kliknutím na PŘIDAT souhlasíte s podmínkami GDPR. Novinky vám budou zasílány na e-mail

Důležité upozornění

Bezpečnostní opatření pro kulturní akce v Kulturním středisku U Koruny od 13. 9. 2021

Diváci i vystupující doloží negativní PCR test starý nejvýše 7 dní, negativní antigenní test z posledních 72 hodin, prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním této akce, očkování proti covidu-19 (od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní). K prokázání bezinfekčnosti doporučujeme využít aplikaci Tečka.

Při příchodu do budovy si prosím nasaďte respirátor a setrvejte v něm i během představení.

Při vstupu si ošetřete ruce desinfekcí v automat. dávkovači - vpravo za vchodovými dveřmi

Veškeré prostory Koruny včetně sedadel jsou před každou akcí ošetřeny desinfekčními prostředky.

Pokud bude otevřen bar, je možné se zde občerstvit bez roušky při dodržení bezpečného odstupu  a doporučeného počtu osob. Po dobu coronavirových opatření  není možné brát si občerstvení do sálu. 

Na všech toaletách je k dispozici tekuté mýdlo s antimikrobiálními přísadami, lze také  použít i desinfekci na ruce ve spreji. 

Sledujte pokyny pořadatele, nařízení se může měnit. Děkujeme za ohleduplnost.

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů, v platném znění, jakož i v souladu s ostatními předpisy týkající se bezpečnosti osobních údajů Vás na této stránce informujeme o tom proč, kdy, jak a jaké osobní údaje na Městské části Prahy 16 zpracováváme.

 

   Kdo zpracovává Vaše osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Kulturní středisko Radotín, organizační složka zřízená Městskou částí Praha 16, se sídlem náměstí Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín, dále jen „KS Radotín“. Můžete nás kontaktovat na emailu dana.radova@praha16.eu, nebo prostřednictvím telefonu na čísle: +420 234 128 470, 725 606 259.

   Pověřenec na ochranu osobních údajů

MČ Prahy 16 jmenovala pro Úřad, i pro své organizační složky, kterým je i KS Radotín pověřence na ochranu osobních údajů, kterým je:

Mgr. Anna Komeiserová

e-mail: poverenec@praha 16.eu

tel.: + 420 777 023 415

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje návštěvníků KS Radotín, návštěvníků akcí konaných na území města Radotín a potencionálních návštěvníků akcií: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fotografie

Osobní údaje zpracováváme za účelem: nákupu vstupenek, propagaci KS Radotín, zasílání newsletterů a informací o plánovaných akcích, umístění fotografií na našich webových stránkách www.ukorunyradotin.cz a facebookovém profilu.

Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci KS Radotín a dále 3. osoby, které pro KS Radotín, nebo pro Městskou část Prahy 16 zpracovávají propagační materiály, letáky apod. Příjemcem je také osoba, která navštíví veřejný facebookový profil KS Radotín.

Osobní údaje (jméno a příjmení, e-mailová adresa) vedeme v databázovém systému a zpracováváme je po dobu, kdy osoba sama nepožádá o vyškrtnutí z této databáze. Stejné osobní údaje zpracovává dále 3. osoba – společnost Ticketware s.r.o., IČ: 03485285, se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Krč, 140 00 Praha 4, která vede pro Městskou část Prahy 16 objednávkový portál vstupenek.

Při naši práci dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, a to v informačním systému Ticket – ware.

 

Zabezpečení Vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Proto jsme přijali dostatečná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich oprávněných zájmů.

Webové stránky

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracovává následující protokolové soubory společnost Ticketware s.r.o., IČ: 03485285, se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Krč, 140 00 Praha 4 a ukládá je na svých serverech. Mezi informace, které ukládá, patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracovává pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.

 Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváte soubory cookies.

Naše webové stránky používají technologii cookies. Cookies využíváme k tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci našich stránek stránky používají. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení, které návštěvník při práci s nimi provedl. V cookies máme uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Pokud nesouhlasíte s použitím cookies můžete je omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy abychom Vám sdělili, jaké údaje a jakým způsobem o Vás zpracováváme.

V případě, že budou Vaše osobní údaje zpracovávány v neaktuální podobě, máte právo požadovat jejich opravu. Osobní údaje, které bychom zpracovávali nad rámec naší zákonné povinnosti, můžeme na Vaši žádost vymazat, nebo popř. omezit jejich zpracování, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu zpracování osobních údajů s Nařízením. Proti zpracování osobních údajů máte právo rovněž vznést námitku. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, pokud je to právně možné a z hlediska IT techniky proveditelné.

Žádost můžete poslat elektronicky na shora uvedené e-mailovou adresu, písemně na adresu sídla společnosti MČ PRAHY 16, popř. na shora uvedenou e-mailovou adresu. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodu ochrany jeho osobních údajů.

Způsob ověření totožnosti:

  1. Přijetí žádosti datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů
  2. Přijetí žádosti prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem
  3. Ověřením totožnosti na podatelně MČ Praha 16, nebo v KS Radotín při podání žádosti
  4. Listinná žádost je podepsána ověřeným podpisem

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111 (ústředna).  Budeme však rádi, když se s Vašimi dotazy obrátíte přímo na nás.